Plánované akce obce v roce 2017

V průběhu roku 2017 bude pokračovat I.etapa akce ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ” (rozšíření kapacity ZŠ o nové učebny, nová sborovna pro učitele, ředitelna a další modernizace zázemí především pro pedagogický sbor – např. vybudování sítě optic.kabelu v celém areálu, rekonstrukce školní kuchyně, stavební úpravy včetně nového výtahu pro zajištění bezbariérovosti komplexu budov…), kdy se předpokládají celkové náklady ve výši 26 000 000,00 Kč. Na tuto akci již máme potvrzenou dotaci 22 080 000,-Kč z MŠMT. Zároveň se zažádá do 14.2.2017 o dotaci na 2.etapu ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ” (vybudování nových odborných učeben a nové vybavení stávající PC učebny), kdy se předpokládají náklady na přípravu této akce ve výši 300 000,-Kč. Celkové náklady na II.etapu se pohybují na hranici 12 000 000,-Kč a předpokládaná dotace z programu IROP by činila 90% z celkových nákladů.

Dále se plánuje rekonstrukce důležité místní komunikace v Olešné p.č. 41/4 s předpokládanými celkovými náklady ve výši 5 500 000,00 Kč. Tato komunikace zajišťuje přístup k velkým bytovým domům, dalším řadovým domům i k individuální bytové výstavbě. To znamená, že je důležitá pro významnou část našich obyvatel. Výstavba domů i komunikace probíhala na začátku 80tých let. V současné době je povrch komunikace, díky nepevnému podloží, zcela narušen a deformován, což lze označit jako nebezpečný havarijní stav. Ze všech těchto zmíněných důvodů byla z místních komunikací pro celkovou rekonstrukci v r.2017 vybrána tato. Po provedené rekonstrukci bude komunikace součástí obytné zóny a bude na ni omezen průjezd nákladních vozidel. Je velmi důležité zmínit, že před zahájením rekonstrukce budou na dotčených pozemcích uloženy všechny potřebné sítě!

V průběhu daného roku je potřeba zajistit i rekonstrukci veřejného osvětlení. Z rozpočtu obce na tuto akci je plánováno vydat 400 000,00 Kč.

Na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci s centrální ČOV bude připojeno prodloužení splaškové kanalizace u zdravotního střediska a zruší se stávající septik. Na to bude vynaloženo 420 000,00 Kč. Zároveň je předpoklad ve výdajích rozpočtu na schválení dotací občanům, kteří se připojí na tento nově vybudovaný kanalizační řad (hrazení části nákladů na přípojky na veřejné části a pořízení kontrolní šachty) v celkové výši 150 000,00 Kč. V části obce Olešná u bytovek je plánováno s výdajem za zrušení lokální ČOV v celkové hodnotě 200 000,00 Kč.                                                        

V daném roce obec plánuje i prodloužení sítě obecního vodovodu v celkové hodnotě 300 000,00 Kč.

Obec počítá i s náklady souvisejícími s koupí části nově vybudované optické sítě v obci ( propojení obecních budov) při celkových výdajích 825 000,00 Kč.

Nezbytnou plánovanou akcí je i oprava havarijního stavu střechy budovy Domu klidného stáří, kdy obec ve svém rozpočtu počítá s výdaji ve výši 600 000,00 Kč. Pro potřeby JSDHO je plánováno pořízení nového dopravního automobilu z rozpočtu obce při plánovaných nákladech 900 000,00 Kč.

V rozpočtu obce je počítáno i s dotacemi pro spolky a neziskové organizace. Ty nejvýznamnější pro TJ Sokol Nezvěstice ve výši 100 000,-Kč a ve stejné výši i pro JSDHO Nezvěstice.

 

 

dokument bude sejmut 31.12.2017 12:13

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
...