RO bere na vědomí:

1) Nabídku spol.Energie Pro s.r.o. na poskytnutí služeb ve věci insolvenčního řízení Energie pod kontrolou, o.p.s..

2) Informace POVED s.r.o. o změnách ve veřejné linkové dopravě od 11.12.2016 – na lince 450582 zaveden nový dopolední spoj.

3) Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace na akci ,,Nezvěstice – nástavba a přístavba ZŠ a MŠ” (dotace

22 082 981,81 Kč, vlastní zdroje 3 896 996,80 Kč).

4) Vyjádření f.STAVMONTA spol. s.r.o.- reklamace povrchové úpravy silnice III/11731 (Milínovská).   Oprava zahájena 28.11.2016. Firma provedla kontrolní zkoušku (v dopise uvedeno, že do zásypů po kanalizaci natéká voda, což způsobuje deformaci asfaltových povrchů) a nadále neuznává reklamaci.

5) Rozbor udržitelného rozvoje území – obce SO ORP Plzeň  – aktualizace 11/2016 –  zpracovaný f.Ekotaxa s.r.o..

6) Odeslané závěrečné vyhodnocení akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV” na SFŽ ČR dne 30.11.2016.

 

RO schvaluje:

1) Vyplacení odškodného ve výši 840,-Kč dle výpočtu Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za poranění  prstu o basketbal.koš u ZŠ – ………………………

2)  Nechat zpracovat JUDr.Šindelářovou přihlášku do insolvenčního řízení – Energie pod kontrolou, o.p.s..

3) Kupní smlouvu mezi………………… a obcí Nezvěstice na koupi pozemku č.19/3 a budovy na     výše uvedeném pozemku v k.ú.Nezvěstice. Příloha č.1. tohoto usnesení.

4) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.1284 a stp.č.728 v k.ú.Nezvěstice v rámci

akce ,,11010-054392 TM_BTA_Plzeň-město_PJNEZ_OK”mezi Českou telekomunikační

infrastrukturou a.s. (zastoupena ARANEA NETWORK a.s.) a obcí Nezvěstice – instalace optického

kabelu. Jednorázová náhrada za zřízení služebnosti činí 1500,-Kč.

5) Dohodu s ČEPS. a.s o způsobu provedení údržby ochran.pásem vedení V 432 (údržbu dřevin provede

ČEPS, a.s na vlastní náklady).

 

RO neschvaluje:

1) Žádost o dotaci za zřízení kanalizační přípojky na veřejné části a částečné krytí nákladů

na pořízení požadované revizní šachty při akci ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“  – ………………………….. Realizace přípojky proběhla  po určeném  termínu realizace do 31.8.2016 schváleného RO č.40.

 

 Usnesení schváleno :  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková

 

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...