RO bere na vědomí:

1) Tříkrálovou sbírku 2017 na OÚ Nezvěstice ve dnech 4.1. – 16.1.2017.

2) Projednané přestupky v roce 2016 – II.pololetí přestupkovou komisí MěÚ Starý Plzenec. Příspěvek 

    obce ve výši 1100,-Kč (2 projednané přestupky).

3) Oznámení KÚPK, odboru ekonomického o zahájení přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice ve

    dnech 1.3.- 3.3.2017.

4) Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Program stabilizace obnovy venkova   

    Plzeňského kraje 2017.

5) Žádosti o pronájem letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže – p…………………….,

     …………………, p…………………, ………………….., IČO ……………………., ……………………..,, ………………………….

6) Inspekční zprávu české školní inspekce a Protokol o kontrole v ZŠ Nezvěstice, která proběhla ve dnech  

    21.-    23.11.2016.

 

 RO schvaluje:

1) Zařazení žádosti pí………………………………do pořadníku na přidělení bytu v DKS Nezvěstice.

2) Dotaci 1 500,-Kč pro Rozvoj Plzeň, z.s. (oddíl turistiky Aktivní stáří) na pořádání turistických pochodů.

3) Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu od 1.1.2017 a ceník svozu využití 

    separovaných složek komunálního odpadu od 1.1. do 30.6.2017 předložené společností  AVE CZ

    odpadové hospodářství s.r.o. Příloha č.1 usnesení.

4) Návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor bufetu v tělocvičně. Příloha č.2 usnesení.

5) Smlouva o dílo s HZS PK na servis dýchacích přístrojů jednotky SDH do 31.12.2021.

6) Výroční zprávu za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o s  

    svobodném přístupu k informacím.

 

RO ukládá:

I.místostarostce:

1) Pozvat zájemce o pronájem letní restaurace a převlékáren v areálu umělé vodní nádrže na příští jednání 

     RO 25.1.2017.

 Usnesení schváleno :  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

 

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...