RO bere na vědomí:

1) Nabídky na likvidaci konstrukce skluzavky v areálu umělé vodní nádrže:

    Vlastimil Janeček, Zámečnictví, Olešná 47, 332 04 Nezvěstice, IČ:73689840 – 57 300,-Kč,

     Vapos Pouska, Olešná 53, 332 04 Nezvěstice – 15 000,-Kč.

2) Přerušení dodávky elektřiny ve dnech 11.4. a 24.4.2017.

3) Oznámení o stanovišti včelstev: p……………………., Plzeň – č.p……………. v k.ú.Nezvěstice,

4) Podání žádosti o dotaci ve výši 300 000,-Kč na nákup nového dopravního automobilu pro JSDHO z programu PK ,,Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017 (celkové předpokl.výdaje 900 000,-Kč, schválená dotace od MV – GŘ HZS ČR ve výši 450 000,-Kč).

5) Žádost obce o možnost bezplatného převodu osobního automobilu Octavia v majetku HZS PK.

6) Jarní svoz nebezpečných odpadů ve dnech 10.-11.5.2017.

  7) Oznámení Svazku obcí Plzeň- jih pro odpadové hospodářství – Rozpočet 2016,

      Rozpočtové opatření 2016, Rozpočtové provizorium 2017, Výhled 2015-2019, Závěrečný účet 2015

8) Rozpočet Mikroregionu Radyně na rok 2017, Rozpočtový výhled 2017-2019, Závěrečný účet za rok 2015.

9) Vyjádření Krajské hygienické stanice PK k posouzení prostor ZŠ z hlediska hygienických požadavků (zatékání do budovy ZŠ v rámci přestavby) – příloha č.1 usnesení.

10) Informace od HZS PK  – možnosti dotací pro jednotky SDH obcí na rok 2018.

11) Usnesení Okresního soudu Plzeň-město – zaplacení soudního poplatku za žalobu (Mazeppa s.r.o.) ve

    výši 31 706,-Kč.

 

 

RO schvaluje:

1) Přihlášku Obce Nezvěstice do soutěže MMR v Programu obnovy venkova ,,Vesnice roku 2017″.

2) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-001187/3 Nezvěstice, kou, kNN mezi obcí Nezvěstice a ČEZ Distribuce, a.s. Zřízení distribuční soustavy IV-12-0011187 Nezvěstice, koupaliště, kNN na obecních pozemcích p.č.113/87, p.č.1160 v k.ú.Nezvěstice (věcné břemeno  činí 39m2 – zemní kabelové vedení NN, 0,2m2 – rozpojovací jistící skříň osazená v pilíři 0,6 m2 – vzdušné vedení NN).Jednorázová náhrada za zřízení věcné břemeno činí 1210,-Kč s DPH.

3) Žádost MŠ Nezvěstice o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách na školní rok 2017/2018 – 2. a 3. třída z 24 dětí na 25.

4) Žádost o uzavření MŠ Nezvěstice v době letních prázdnin v termínu od 10.7. do 18.8.2017. 

5) Přijetí dotace na akci ,,Nezvěstice – Obnova venkovské komunikace” (Olešenská komunikace kolem bytovek) ve výši 1 000 000,-Kč z dotačního programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017.

   6) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací mezi obcí Nezvěstice a 

       Kanalizace a vodovody Starý Plzenec,a.s. – výše nájemného dle Základního modulu FN OPŽP – 

     příloha č.2 usnesení.

7) Navýšení kapacity žáků Základní školy Nezvěstice, příspěvkové organizace na 400 žáků od 1.9.2017.

   8) Nabídku prací pro zpracování hydrogeologického posudku ovlivnění kvality vod domovních studní na  

      ,,Vartě” od firmy Aquatest a.s., Plzeň – závěrečná zpráva za cenu 28 500,-Kč.

   9) Nabídku MgA Jana Volhejna, IČ:88719006 na vypracování PD školních dílen v ZŠ za cenu                        

       53 900,- Kč s DPH.

10)  Na doporučení stavebního technika Ing.Giebela a předsedy stavební komise Ing.L.Hrdiny zatím není  

       třeba řešit zpracování statického posudku v ZŠ Nezvěstice (zatékání do tříd)

11) Nabídku na opravy živičných povrchů místních komunikací od p. Libora Jíleka, Na Celchu 738/10,

           Plzeň, IČ: 72251352 (celkem cca 1000m2, příprava 80,-Kč/m2, řez.asfaltu 80,-Kč/bm, živice 5cm 400,-

           Kč/m2,  živice 10cm/m2 700,-Kč).

RO ukládá:

I.místostarostce                                                                                                                                                  

1) Zajistit jarní svoz nebezpečných odpadů 10. – 11.5.2017.

 

II.stavebnímu technikovi:  

1) Připravit možné připomínky a náměty k  Zásadám územního rozvoje Plzeňského kraje do 26.4.2017.

 

Usnesení schváleno :  5 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 5 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,          Dana Vaníková

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...