Zápis ze zasedání Rady obce Nezvěstice č.64/31.5.2017

Přítomni: p.Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá,DiS., Ing.Lubomír Hrdina, p.Miloslav Nekola

                 bodu.č.2 programu se účasnili: Mgr.Hachová, Mgr.Harasimovičová, Ing.Giebel

Omluvena: Dana Vaníková, p.V.Soukup, p.P.Harasimovič

Ověřovatel zápisu: Ing.Lubomír Hrdina

Program:

1) Zahájení

2) Prohlídka probíhající stavby v ZŠ (Nástavba a přístavba ZŠ – I.etapa)

3) Kontrola usnesení RO č.63/10.5.2017 – trvá I.(1)

4) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Nezvěstice za rok 2016

5) Jednání ve věci žaloby proti spol.Mazeppa

6) Žádost p.Gőrgela o uzavření letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže a termíny konání 

    společenských akcí

7) Financování kanalizačních přípojek (dotace občanům)

8) Zápis kontrolního výboru ze dne 2.5.2017

9) ÚZSVM – majetkové vypořádání pozemku p.č.631/5

10) Garáže na nádraží ČD

11) Odkup pozemků na ,,Vartě” v ulicích

12) MŠ – prověrka BOZP

13) Výpůjčka obecních kronik z archivu

14)  Kulturní komise – členové

 

RO bere na vědomí:

1) Jednání ve věci žaloby proti spol.Mazeppa proběhne dne 10.7.2017 u Okresního soudu Plzeň-město.

2) Zápis kontrolního výboru ze dne 2.5.2017.

3) Oznámení ÚZSVM o možnosti sjednání schůzky ohledně vypořádání pozemku p.č.631/5 v k.ú.Žákava  

     o výměře 174 m2 (areál úpravny vody).

4) Vyjádření …………. o nesouhlasu s prodejem pozemku č.113/84 v k.ú.Nezvěstice obci (ulice na  ,,Vartě”).

5) Zprávu z kontroly BOZP a PO v MŠ Nezvěstice ze dne 25.4.2017.

6) Vypůjčení kronik obce na prezentaci v rámci soutěže ,,Vesnice roku 2017″ dne 5.6.2017.

 

RO schvaluje:

1) Účetní závěrku MŠ Nezvěstice za rok 2016 (Protokol o schvalování účetní závěrky viz.příloha č.1).

2) Účetní závěrku ZŠ Nezvěstice za rok 2016 (Protokol o schvalování účetní závěrky viz.příloha č.2).

3) Žádost p.Görgla o uzavření letní restaurace v areálu umělé vodní nádrže pro veřejnost dne 3.6.2017 z důvodu konání svatební oslavy. Termíny konání  společenských akcí (16.6.2017 Zahájení letní sezony, 28.7.2017 Benátská noc, 25.8.2017 Pyžamová zábava).

4) Obec Nezvěstice poskytne účelový investiční transfer nepodnikajícím fyzickým osobám (bydlení)  za provedení přípojky splaškové kanalizace na obecních pozemcích včetně nákupu a osazení schválené kontrolní a čistící šachty (ta bude umístěna za hradbou na pozemku majitele nemovitosti a ve výjimečných případech i jinde). Transfer bude poskytnut majitelům stávajících nemovitostí  s číslem popisným, kteří budou  mít uzavřenou ,,Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ s provozovatelem splaškové kanalizace (KaV St.Plzenec,a.s.) a připojí svoji nemovitost  na novou centrální ČOV do 31.10.2017. Výše transferu bude vypočítána dle schválené tabulky, která je přílohou  č.3 tohoto usnesení. V ní jsou vyznačeny ceny za 1 bm přípojky v různých površích (transfer bude poskytnut s přesností měření na decimetry). Tento účelový transfer je schválený na provedení přípojek pouze na akci ,,Nezvěstice – Olešná prodloužení kanalizace  pro zdravotní středisko“ realizovanou v letech 2016-2017.

5)  Přijetí nové členky  kulturní komise slečny Edity Fremrové a vzetí na vědomí ukončení činnosti členky pí. Zdeňky Krásné.

RO ukládá:

I.starostovi:

1) Zúčastnit se jednání ve věci žaloby proti společnosti MAZEPA dne 10.7.2017 u Okresního soudu

    Plzeň-město.

2) Projednat s Mgr.Krutinou z odd.prodejů ČD možnost odkoupení garáží na nádraží.

 

II.stavebnímu technikovi:

1) Dohodnou a účastnit se schůzky s ÚZSVM ohledně pozemku p.č.631/5 v k.ú.Žákava.

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

 

Pro 4 hlasy  – Lukáš Karkoš,  Mgr.Petra Tupá, DiS., Ing.Lubomír Hrdina, Miloslav Nekola,

Proti   0   hlasů  Zdržel se  0  hlasů

 

 

 

CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

Sledujte nás i na FB
Odběr novinek


Počasí

Reklama
Úklidové služby Reny

Návštěvy celkem:
...
Návštěvy letos:
Visitors count:
...